PRAVIDLA SOUTĚŽE #yumnutsoutez

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Vyhlašovatelem soutěže je společnost Marks and Spencer Czech Republic, a.s., se sídlem Praha  4, Michle, Jemnická 1138/1, PSČ 140 00, IČ: 64949974, zapsaná v obchodním rejstříku  vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 3820.  

Předmětem těchto pravidel soutěže je úprava právního vztahu mezi soutěžícím a  vyhlašovatelem soutěže. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito pravidly  a zavazuje se je dodržovat.  

  1. PODMÍNKY ÚČASTI 

Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky: 

věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže alespoň 18 let; 

adresa pro doručování v České republice; 

dodržování těchto pravidel soutěže; 

Doba trvání soutěže je od 27. 5. 2021 do 24. 6. 2021 do 23:59 hodin. 

Soutěžící je oprávněn zapojit se do soutěže pouze nákupem definovaných a předem veřejně  komunikovaných soutěžních produktů v kamenných prodejnách M&S, kde je k dispozici  sortiment pekárenských produktů a zároveň soutěžních produktů. 

  1. MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY 

Mechanika soutěže spočívá v nákupu soutěžního produktu soutěžícím v kamenné prodejně  vyhlašovatele a nelezení výherního zlatého kuponu v balení tohoto produktu. Nález zlatého  výherního kuponu kupujícího opravňuje k vyzvednutí výhry u Pultu služeb zákazníkům na prodejně, ve které produkty se zlatým kupónem zakoupil. Nárok na výhru a vyzvednutí výhry  lze také případně řešit pomocí kontaktování vyhlašovatele na klub@marks-and-spencer.cz či  pomocí soukromé zprávy na Facebooku a Instagramu vyhlašovatele. 

Výhercem Soutěže #yumnutsoutez se stává soutěžící, který zakoupí v kamenné prodejně  vyhlašovatele soutěžní produkt, nalezne v něm výherní zlatý kupon a bude splňovat podmínky  podle pravidel definovaných v tomto dokumentu.

Celkový počet výherců je 25 a každý z nich získá tuto cenu: 

o 1x slevový arch na nákup pečiva v kamenných prodejnách M&S v celkové  hodnotě 3.000 Kč s platností do 31. 7. 2021 (kompletní podmínky jsou uvedeny  na slevovém archu) 

Na získání výhry v této soutěži není právní nárok. Výhry nelze proplácet v hotovosti nebo  požadovat výměnu za jiné zboží.  

Předání výhry je možné pouze osobně na Pultu služeb zákazníkům kamenné prodejny  vyhlašovatele nebo jiným způsobem, ale pouze po předchozí vzájemné domluvě mezi  vyhlašovatelem a výhercem. 

  1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Účastí v soutěži soutěžící souhlasí s těmito pravidly zpracovávání osobních údajů a bere na  vědomí, že poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány dle těchto pravidel. Zpracování  osobních údajů účastníků soutěže se řídí nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU)  2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „Nařízení“) a dále zákonem č. 101/2000 Sb. o  ochraně osobních údajů, v rozsahu v jakém se aplikuje. 

Pro účely ověření splnění podmínek v soutěži a předání případné výhry budou zpracovávány  osobní údaje soutěžících v rozsahu: jméno, příjmení a uživatelské jméno. Tyto osobní údaje budou zpracovávány od začátku účasti v soutěži do jejího ukončení. Právním titulem  zpracování je plnění smlouvy mezi soutěžícími a vyhlašovatelem, přičemž zpracování výše  uvedených osobních údajů je nezbytné pro účast v soutěži. 

Jakékoli zpracování osobních údajů soutěžících jdoucí nad rámec výše uvedeného rozsahu  zpracování osobních údajů je podmíněno předchozí dohodou mezi vyhlašovatelem a  soutěžícími. V případě, že je pro takové zpracování osobních údajů vyžadován souhlas,  vyhlašovatel se zavazuje si jej řádně vyžádat. 

Správcem osobních údajů je vyhlašovatel soutěže. Osobní údaje mohou být zpracovávány též  třetími stranami zajišťujícími technickou stránku soutěže. 

Soutěžící mají dle Nařízení ve vztahu ke svým osobním údajům tato práva: – právo na přístup k osobním údajům; 

– právo na opravu údajů; 

– právo na výmaz osobních údajů (být zapomenut); 

– právo na omezení zpracování osobních údajů; 

– právo na přenositelnost osobních údajů;

– právo vznést námitku; 

– právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. 

S otázkami týkajícími se zpracování osobních údajů se soutěžící mohou obrátit na  vyhlašovatele zasláním dotazu na adresu klub@marks-and-spencer.cz

  1. OSTATNÍ PODMÍNKY 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo soutěž a výhry kdykoliv v průběhu soutěže změnit, zrušit či  jinak upravit. 

Vyhlašovatel soutěže neodpovídá za žádné škody ani za žádné majetkové či nemajetkové újmy  způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami  v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Vyhlašovatel soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení  nebo poškození výhry v případě přepravy poštou. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže bez nároku na jakoukoliv  kompenzaci vyloučit soutěžícího, a to pokud soutěžící poruší podmínky uvedené v těchto  pravidlech nebo pokud jeho jednání v rámci soutěže bude v rozporu s oprávněnými zájmy  vyhlašovatele nebo jiných soutěžících, nebo bude v rozporu s právním řádem České republiky  či dobrými mravy. 

Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti  Facebook a síť Facebook se na realizaci této soutěže žádným způsobem nepodílí. 

Účastí v soutěži nevzniká soutěžícím jakýkoli nárok na vyplacení výhry či jiný nárok vůči  společnosti Facebook, Inc. 

Společnost Facebook, Inc. neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti  nebo podněty soutěžících.  

Ze soutěže jsou vyjmuti zaměstnanci společnosti Marks and Spencer Czech Republic, a.s. a  jejich rodinní příslušníci. 

Veškeré dotazy, podněty, stížnosti nebo připomínky k soutěži mohou být adresovány pouze  na adresu klub@marks-and-spencer.cz. 

V Praze dne 13. 5. 2021